Onbekende schilder
Een groep ruiters, van mogelijk de Scheveningse Schutterij, rijdt over het duin in de richting van het zomerverblijf 'Nieuw-Soetenburgh) , dat in 1662 werd gebouwd . Het schilderij is rechts onder gesigneerd met J.K. van der ... of J.H. van der ... en moet geschilderd zijn na 1750. Op het schip van de 'Oude Kerk' van Scheveningen staat geen 'Angelus-torentje meer. Tot ca. 1750 is dat een markant herkenningspunt van de 'Oude Kerk' op schilderijen en tekeningen in de 17e eeuw en de eerste helft van de 18e eeuw. Het witte gebouw op de kop van de Keizerstraat is het Heerenlogement, later Hotel Zeerust, dat in 1665 werd gebouwd. (Bron: Onbekend)
 
Scheveningen had een eigen schutterij, bestaande uit één vendel. 't Schijnt dat ze meer dan eens verliep, maar na eenigen tijd als ernstige politieke omstandigheden in den lande de gemoederen in beweging brachten en rustverstoring te vreezen was zooals in 1672, 1747 en 1787, herleefde zij tekens weer.
In 1795 kwam de omwenteling en al spoedig zorgde de nieuwe regeering van Den Haag er voor, dat de Oranjegezinde Scheveningsche schutterij ontbonden, haar wapens en equipimentstukken, ook haar vaandel in de stad werden opgeborgen. In haar plaats kwam een Gewapende Burgermacht, die het maar vijf jaar uithield en 21 januari 1800 op last van den Raad van Den Haag door Theodorus Pansier ontbonden werd. Trouwens ze was sedert haar geboorte al overbodig gebleken, daar de militaire overheid, door het voortdurend in garnizoen leggen van troepen te Scheveningen wel zorgde, dat aan een eventuele rustverstoring dadelijk een einde werd gemaakt.
Bij het verwelkomen van den Prins op den 30en November 1813 waren in de pastorie in de Keizerstraat tegenwoordig Berkenbosch Blok en Van Kouwenhoven Pals, beiden in uniform, de eerste als kapitein , de laatste als luitenant der voormalige Scheveningse schutterij.
 
Bronnen:
Onbekend
De Oude Schutterij Hfdst. V van Geschiedenis van Scheveningen door J.C. Vermaas