Terug naar Startpagina
 
De Franse Invasie
Vlucht 18 januari 1795
Vlucht Prinses
Vlucht Prins Willem V
Pink 'Johanna Hoogenraad'
1795-1813
Oranje in ballingschap
Terugkeer Oranje in 1813
30 november 1813
Herdenking in 1838
Herdenking in 1863
De Naald, 1865
Monument in 1869
Herdenking in 1888
Herdenking in 1913
Herdenking in 1938
Herdenking in 1963
Herdenking in 1988
Herdenking in 2013
Vertrek en aankomst Oranjes en Stuarts op Scheveningen
Vertrek Willem II, 1641
Vertrek Henrietta Maria, 1643
Vertrek Charles II, 1660
Aankomst Willem III, 1691
1642-1660
De Stuarts in Ballingschap
400 jaar Strandschilders
op Scheveningen
1600-1700
1700-1800
1800-1900 A t/m L
1800-1900 M t/m Z
1900-2000 A t/m L
1900-2000 M t/m Z
2000-heden
Muurschilderingen
Scheveningen op keramiek 1
Scheveningen op keramiek 2
Herdenkingspenningen
Panorama's Scheveningen
Algemeen
Scheveningen toen en nu
Huifkarren op Scheveningen
Zeeslagen bij Scheveningen
Het kanon van Scheveningen
Waarzegster op Scheveningen
Boeken over Scheveningen
Links
Over de Website
Contact
 
   

Herdenking van 50 jaar onafhankelijkheid in 1863
 
Vijftigjarige gedenkdag van onafhankelijkheid op 17 november 1863
Vijftigjarige gedenkdag van de herstelling van Nederlands onafhankelijkheid. Links en rechts koning Willem I en III. Boven Willem II, midden onder aankomst te Scheveningen. Op 17 november 1863 werd ook de eerste steen gelegd van het Onafhankelijkheidsmonument op het voormalige Willemsplein, nu Plein 1813 in Den Haag.

De Koninklijke Roos t.g.v. 50 jaar koningschap
Souvenir getiteld 'De Koninklijke Roos' 1813 - 1863, gemaakt ter gelegenheid van 50 jaar koningschap en uitgebracht op 17 november 1863 tijdens het koningschap van Willem III (Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk) (1817-1890) koning der Nederlanden. De afbeelding laat een takje met twee rozen zien die met een lint zijn samengebonden. Daaronder staat een gedicht dat luidt:
Een boom waaraan men vrucht, noch blad, noch wortel vond,
Verdorde en storte neer op den Bataafschen grond,
Toen plantte 't juichend volk, weer 't Sieraad van zijn hoven,
't Zag wortel, blad en vrucht en 't riep ORANJE BOVEN.
(Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
 
Gedenkplaat t.g.v. 50-jarig jubileum koningschap der Nederlanden
Gedenkplaat ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het koningschap der Nederlanden. Centraal afgebeeld is de intocht van Willem I Frederik, prins van Oranje, te Scheveningen. De overige afbeeldingen hebben betrekking op personen en gebeurtenissen rondom de intocht van de prins van Oranje. Bovenin is het portret van koning Willem I omgeven door vlaggen, banieren en wapenschilden weergegeven. Links boven staat het jaartal 1813, rechtsboven het jaartal 1863. (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
Herinnering bij het halve-eeuwfeest der herstelling van Neerlands onafhankelijkheid
Bovenaan de portretten van van Hogendorp, de drie koningen, van Himburg, van der Duyn van Maasdam. Daaronder aankomst te Scheveningen. (Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
 
De herdenking in Scheveningen op 30 november 1863
(Klik voor een groter formaat op de afbeelding)
Koperen herdenkingsplaquette, Aankomst koning Willem I op het strand van Scheveningen, 1813-1863. (Coll. Venduehuis DickHaut Maastricht)
 
In het begin van November van dat jaar namen eenige notabelen het initiatief voor een feestviering en op den 30n November was men met medewerking van vele ingezetenen in staat een feestprogramma uit te voeren, zóó rijk en zoo belangwekkend, dat niettegenstaande de scherpe koude, zelfs tal van Hagenaars naar Scheveningen togen om de feestviering by te wonen.
Het geheele dorp was versierd. Elke woning, "ongeacht of de rijke reeder of de arme schepeling er huisvestte", was verborgen achter groen en bloemen. Geen straat of steeg, hoe klein ook, of 't had haar eerepoort.
Op den adem van den scherpen Oostenwind wapperden de driekleur en de Oranjevlag. 't Was de Scheveningsche bevolking aan te zien, dat ook in de borst van de kinderen en kindskinderen der kloeke visscherlui van 1813 de oude liefde voor Oranje levendig was gebleven.
Het eerste gedeelte van het programma speelde zich af op het terrein aan Zeerust; eigenaardig zeker, omdat weleer daartegenover de Prins in 1813 aan wal stapte. Op ongeveer diezelfde plek lag in zee te dobberen de visscherspink Maria Elisabeth van den reeder P. Varkevisser Fz., smaakvol gepavoiseerd met een vijftigtal vlaggen.
Bij de opening van het feest op den middag waren prins Frederik, zijne Gemalin en Dochter op het terras van Zeerust tegenwoordig.
De voorzitter der feestcommissie, A. E. Maas, hield een toespraak, en prins Frederik beantwoordde die recht hartelijk. "Scheveningen", zei hij, dat altijd getoond had gehecht te zijn aan het huis van Oranje, was hem dierbaar. God geve dat die gehechtheid steeds moge blijven bestaan. Zoolang Nederland een is met Oranje, zoo lang zal met Gods hulp geen vreemde vijand iets tegen beiden vermogen."
Een eigenaardige hulde werd daarna aan het Oranjehuis gebracht door een rei van weezen en andere jonge meisjes; de laatste in 't wit gekleed met Oranjesjerpen. Zij torsten een verbazend grooten lauwerkrans en genaderd bij een mast, waaraan een groote Oranjevlag lustig wapperde, werd die krans langzaam, terwijl een kinderkoor zich liet hooren, opgeheschen, tot hij vlak onder de vlag kwam te hangen.
Toespraken werden gehouden door de predikanten Ds. Kraijenbelt en Ds. Meerding en door pastoor Peperkorn.
Een belangrijk nummer van het feestprogramma was zeker de optocht, die zich des namiddags in de straten van Scheveningen bewoog. De stoet was aldus samengesteld:

1. een eerewacht,
2. een opgetuigde vischschuit, gevolgd door de scheepmakers,
3. een wagen, waarop een aanschouwelijke voorstelling van de haringvisscherij,
4. een wagen, met een voorstelling van de schrobnetvisscherij,
5. een wagen, met een voorstelling van de beugvisscherij,
6. een wagen met rollen, vijzels, takels enz.,
7. een zoogenaamde mallejan met kettingen en grof gereedschap,
8. een wagen met de bemande reddingboot van de N. en Z.-Holl. Reddingmaatschappij,
9. scheepssmeden,
10. zeilmakers,
11. bokkingrookers,
12. hoofdheden en haringtellers,
13. kuipers,
14. mandenmakers en
15. vischklinkers en wakers.

Men kreeg dus een voorstelling te zien niet alleen van de visscherij in haar ganschen omvang maar ook van al de aanverwante vakken.

Prins en prinses Frederik en hun Dochter hadden intusschen in de pastorie in de Keizerstraat - de woning, die Prins Willem in 1813 had bezocht - hun intrek genomen om van daaruit den stoet te zien voorbijtrekken.
Er werd dien dag ook aan de behoeftigen van Scheveningen gedacht. Voor een extra-bedeeling hadden prins Frederik en prins Hendrik gezorgd.
Des avonds was er diner in Zeerust en het geheele dorp illumineerde. Het strand werd hel verlicht door een veertigtal teertonnen.
De feestcommissie bestond uit:
F. J. Behr.
C. M. Dreun.
G. Fermin.
W. H. Gebel.
C. Gebel.
J. C. v. d. Gryp.
J. Hoogenraad Dz.
H. A. Hagen.
T. de Jager Mz.
T. de Jager Gz.
L. de Jager.
P. de Jager Fz.
G. de Jager Tz.
W. Kraijenbelt.
W. C. Kraijenbelt.
L. Koek.
C. Plokker.
B. W. Pronk.
E. Rauch.
D. F. van Ruijtenburg.

K. H. Schouten.
J. Schoor.
J. C. Schouten.
J. J. Spille.
J. J. Scharff.
M. M. Teeuwisse.
J. v. d. Toorn.
M. v. d. Toorn.
A. A. Krul.
J. M. v. d. Lubbe.
A. J.Lun.
J. W. Mijniief.
A. Mooijman.
Ch. Maas.
A. E. Maas.
Albert Mos.
ds. Meerding.
J. L. Meijs.
P. de Niet.
J. Nelck.M. de Niet Az.
J. Pleijsier.
H. H, Peperkorn.
A. de Pinto.
W. Pronk.
J. F. v. Poeteren.
J. Taal.
A. Tuit Bz.
P. Vasseur.
P. Varkevisser Fz.
F. Varkevisser Fz.
P. Varkevisser Jz.
M. Varkevisser Fz.
M. Varkevisser Pz.
A. Vrolijk.
J. Vrolijk.
J. Waterreus.
P. v. d. Zwan.
Het dagelijksch bestuur van deze commissie bestond uit A. E. Maas, voorzitter, G. Hoogenraad, onder-voorzitter, P. Vasseur, secretaris en T. de Jager Gz., penningmeester.

Uit: Geschiedenis van Scheveningen door J.C. Vermaas Deel I. blz. 348 t/m 350
 
Bronnen:
Haags Gemeentearchief
Geschiedenis van Scheveningen. Herdenking 1863
Koperen herdenkingsplaquette